Wsn Softverski Tehnologii

УНИВЕРЗИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - БИТОЛА

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Семинарска работа по предметот Безжични сензорски мрежи

Софтверски технологии кај WSN

изработил ментор

Миленковска Талевска Наташа проф.др. Маркоски Александар

бр.индекс 19/08

Битола, март 2010

Содржина

  1. Вовед 2

  2. Middleware 4

  2.1. Карактеристики на WSN Middleware 5

  2.2. Различни приоди кон креирање на Middleware за WSN 6

  2.3. Архитектури на Middleware базирани на кластери 7

  3. Програмирање на апстракции 9

  4. Агентски технологии кај WSN 9

  4.1. Агентски платформи 10

  4.2. Примена на карактеристиките на агентите во WSN 11

  5. Архитектура на софтвер за WSN 12

  5.1. Софтвер кај јазлите-сензори 14

  6. TinyOS 14

  6.1. Компоненти 15

  6.2. Модули 16

  6.3. Интерфејси, команди и настани 18

  6.4. Внатрешни функции 19

  6.5. Split-Phase операции 20

  6.6. Задачи (Tasks) 21

  6.7. Модел на конкурентност 21

  6.8. Правила за именување 23

  7. TinyDB 25

  8. Заклучок 29

  9. Користена литература 30

1. Вовед

      Имајќи ги во предвид се поголемите напори на сите светски сили за справување со големите климатски нарушувања, прибирањето на информации за различните промени во животната средина станаа неизбежни. За таа потреба,   технологијата се движи во насока на производство на мали уреди, опремени со сензори, кои би следеле различни промени на локациите на кои би биле поставени. Тука многу добро се вколпуваат сензорските мрежи. Земајќи ја во предвид распространестоста на нивното поставување, безжичното поврзување на таквата мрежа игра важна улога.

      Безжичните сензорски мрежи се состојат од просторно дистрибуирани независни сензори кои се користат за кооператвно следење на физички промени или промени во животната средина како на пример...