Analiza Economica

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRA.OV
FACULTATEA DE INGINERIE TEHNOLOGIC.
GHEORGHE C.T.LIN
ANALIZA ECONOMICO-FINANCIAR. A
INTREPRINDERII
2009
2
3
Obiectivele cursului
Analiza, in general, inseamn. o metod. de cercetare ce const. in
descompunerea unui obiect sau fenomen in p.r.ile componente ale acestuia.
Scopul final al analizei const. in elaborarea concluziilor ce stau la baza
fundament.rii unor decizii, care au drept scop imbun.t..irea obiectului sau
fenomenului respectiv. Analiza economico-financiar. reprezint. un ansamblu de
concepte, tehnici .i instrumente de tratare a informa.iilor cu scopul diagnostic.rii
st.rii unui fenomen economic, a aprecierii nivelului calitativ al performan.elor
acestuia in condi.iile unui mediu concuren.ial dinamic.
Obiectivul general al lucr.rii este de a prezenta in mod sistemic elementele
indispensabile cu care se opereaz. in analiza economico-financiar. a intreprinderii.
In cadrul lucr.rii accentul a fost pus pe concepte, instrumente .i metode,
semnifica.iile respectiv utilizarea lor. Acest lucru este cu atat mai justificat cu cat nu
exist. referin.ele normative prestabilite in acest domeniu, ca urmare rigoarea
metodologic. garanteaz. eficien.a.
In mod concret subobiectivele prezentului curs sunt:
- consolidarea no.iunilor de baz. asimilate la alte discipline economice;
- cunoa.terea unor metode de investigare .tiin.ific. apar.inand analizei economicofinanciare;
- prelucrarea informa.iilor provenind din mediul intern sau extern al intreprinderii,
indeosebi a informa.iei contabile;
- g.sirea de solu.ii privind gestiunea patrimonial-financiar. a intreprinderii,
cump.rarea, vanzarea unor active fizice sau financiare, oportunitatea apel.rii la
credite;
- fundamentarea deciziilor privind ac.iuni de privatizare sau lichidare;
- identificarea modului de finan.are pentru diversele proiecte investi.ionale;
- alc.tuirea unei strategii privind evolu.ia viitoare a intreprinderii.
La sfar.itul fiec.rui capitol...