Retail

161 Jurnalul Economic

Pia a de retail în România
Mihaela Belu Andrei Be ivu Distribu ia reprezintă componenta fundamentală a procesului de comercializare; aceasta pune în rela ie trei actori: producătorul, distribuitorul şi consumatorul. Raporturile stabilite între aceste păr i diferă în func ie de obiectivele fiecăreia (Figura 1)
Figura 1.
Producător Distribuitor

Marketing asociat
Marketingul producătorului Marketingul distribuitorului

Consumator

Sursa: Renaud de Maricont, Marketing Européen; Stratégies et actions, Publi-Union, Editions Paris, 1997, p. 353

Strategia de distribu ie- componentă a strategiei de marketing - se bazează pe localizarea punctului de vânzare, produsele comercializate, pre urile practicate, serviciile oferite clien ilor şi comunicare. Aceste elemente se corelează cu activitatea punctului de vânzare, cu activitatea de logistică, cercetarea pie ei, finan area şi impactul noilor tehnologii. ( Figura 2) Anul X, nr. 26 Decembrie 2007

162

Jurnalul Economic

Figura 2 Elementele strategiei de distribu ie
Politica de produs Activitate

Localizare

Logistică Calitate
Noile tehnologii Finan e

Politica de pre

Cercetarea

pie ei

Politica de comunicare

Servicii oferite

Sursa: Hasty, R. ; Reardon, J. ,Retail Management, McGraw-Hill, 1997, p. 50

În literatura de specialitate, sunt frecvent citate patru principale tipuri de strategii adoptate de către firmele de distribu ie: strategiile de dezvoltare; strategiile de reducere a costurilor; strategiile de diferen iere; strategiile de diversificare . Strategiile de dezvoltare . Adoptarea de către o firmă a unei strategii de dezvoltare se face în scopul creşterii profitului, dar şi în dorin a de a spori puterea şi îmbunătă i imaginea acesteia. Adaptarea firmei la condi iile mediu reprezintă, de asemenea, un factor ce determină adoptarea unei strategii de dezvoltare. Factorii care influen ează direc iile de dezvoltare ale unei firme de distribu ie sunt: evolu...