Life Insurance

Characteristic of endowment life insurance:
1, contain both a saving and a protection element: (+)
-   protection: If the insured dies during the policy term, the insurance firm has to pay the sum assured just as any other pure risk cover.
-   saving: + an endowment policy is also a form of financial saving: if the insured remains alive beyond the policy term, he gets back the sum assured (can be seen as a retirement fund)
              + a portion of your premium payments goes toward a cash value account. The cash value in your policy grows each year with interest, tax-deferred.

Note 1:

|BẢO HIỂM HỖN HỢP LÀ GÌ?                                                                                 |[|[pic]                 |
|Một kế hoạch tiết kiệm chắc chắn.                                                                       |p|[pic]                 |
|Bảo Hiểm Hỗn Hợp là một hình thức tiết kiệm kết hợp với bảo hiểm nhân thọ. Khoản tiền bảo hiểm là khoản|i|[pic]                 |
|tiền tiết kiệm chắc chắn do chính bạn quyết định. Bằng cách đóng bảo hiểm hàng tháng, hàng quí, hàng   |c|                       |
|nửa năm hoặc hàng năm, bạn sẽ nhận được một số tiền tiết kiệm mà mình định có, tương đương 100% số tiền|]|                       |
|bảo hiểm cộng với bảo tức và lãi tích lũy, sau 10, 15 hoặc 20 năm.                                     | |                       |

|Bảo đảm tài chính cho gia đình.                                                                                                 |
|Ngoài việc đáp ứng nhu cầu tiết kiệm của bạn, Bảo Hiểm Hỗn Hợp còn bảo vệ gia đình bạn. 100% số tiền bảo hiểm cộng với bảo tức   |
|và lãi tích lũy sẽ được thanh toán như một khoản bồi thường nếu chẳng may người được bảo hiểm qua đời trước khi hợp đồng đáo     |
|hạn.                                                                                                                             |

    • để mọi người hiểu thêm về cash value:
(Cái này tớ lấy từ phần...