Hello

Hemtentamen Hi A
VT 2010
1800-talet
Välj två av nedanstående uppgifter:
1. Ett begrepp som är tätt förknippat med 1800-talet är nationalismen. Redogör för nationalismens utveckling och betydelse under 1800-talet.
G: Du beskriver i korta drag nationalismens framväxt och ger något konkret exempel på nationalismens enande eller splittrande verkan.
VG: Som ovan, men du ger utförliga exempel på såväl nationalismens enande som splittrande verkan.
MVG: Som ovan samt att reflekterar över nationalismens betydelse för den historiska utvecklingen från 1800-talet och framåt. Du diskuterar innebörden i och klargör skillnaden mellan begreppen nation och nationalitet.
2. Under senare delen av 1800-talet koloniseras den afrikanska kontinenten av ett antal europeiska länder. Beskriv och redogör för denna process och vilka idéer som låg till grund för den.
G: Du redogör för den europeiska expansionen i Afrika under slutet av 1800-talet. Du beskriver vilken roll olika länder hade i processen.
VG: Som ovan samt att du reflekterar kring vilka idéer som drev på den koloniala utvecklingen.
MVG: Som ovan samt att du diskuterar och ger exempel på vilken betydelse kolonialismen har haft för utvecklingen i Afrika under 1900-talet - vilka spåra har kolonialismen lämnat efter sig?  
3. Redogör för utvecklingen i USA under 1800-talet
G: Du beskriver det amerikanska samhällets utveckling under 1800-talet. Du redogör för viktiga processer och händelser.
VG: Som ovan samt att du diskuterar orsaker till utvecklingen i USA under epoken.   Du reflekterar över vilken betydelse inbördeskriget fick och fortfarande har för det amerikanska samhället.

4. Jämför utvecklingen i några av Europas stormakter under 1800-talet.
G: Du jämför några av stormakterna med varandra när det gäller politisk, ekonomisk och social utveckling.
VG: Som ovan samt att du diskuterar orsaker till likheter och skillnader mellan de länder du jämför.
MVG: Som ovan samt att reflekterar över vilken betydelse...