Study English

1

Baøi taäp
1. Trình baøy baûng tính vaø löu vôùi teân QlHocSinh.xls :
Boä Giaùo duïc & Ñaøo taïo Tröôøng PTTH Lyù Töï Troïng -----

Quaûn lyù Keát quaû hoïc taäp - Nieân khoùa 2001-2002
S T T 1 2 3 4 5 6 Học kỳ 1 Toán Toán ĐTB Sinh Hóa Anh Văn Lý Lý Họ tên HS Nguyễn Thành Nam Trần Quyết Thắng Lê Thái Anh Trần Tố Tố Nguyễn Thanh Thanh Lý Thanh Mai Học kỳ 2 ĐTB Sinh Hóa Anh 8 8 7 5.5 8 6 Văn 7.5 7 6 6.5 6.5 5.5

8.5 6 8 7 6 8

7 6.5 7.5 7 7 0

8 7 8 6 8 6

9 8 8.5 6.5 9 5

8.5 8 7 5.5 7.5 7

7 7 6 6 6 6

9 7 7 5 7 7

7 6 7 8 5 8

8.5 7 8 7 7 6

8 8 8.5 7 8.5 5

2. Trình baøy baûng tính vaø löu vôùi teân QlBaùn haøng.xls
Cty THHH Quyeát Thaéng 137 - Traàn Höng Ñaïo - Q5 – Tp.HCM -----

Thoáng keâ tình hình baùn haøng thaùng 1 - 2002
Stt 1 2 3 4 5 6 7 8 Ngaøy BH 05/01/02 09/01/02 12/11/02 18/01/02 18/01/02 25/01/02 27/01/02 31/01/02 Teân khaùch haøng Lyù Thanh Thanh Leâ Hoaøi Nam Ng Minh Nghóa Ñoã Thu Nga Traàn Thanh Mai PhanThanh Tuaán Lyù Nam Traàn Minh Ñòa chæ 12 - Leâ Lôïi 16 Hoàng Baøng 16 - CMT8 120 - Nguyeãn Hueä 15 - Coáng Quyønh 134 - Baøn côø 135 - Leâ Lôïi 7 – NTMK Maõ HH CPU01 FDD01 RAM01 RAM02 FDD01 SPK01 CPU01 FDD01 Teân HH ? ? ? ? ? ? ? ? Soá Ñôn löôïng giaù 12 ? 7 ? 8 ? 5 ? 3 ? 3 ? 8 ? 9 ? Toång thaønh tieàn Thaønh tieàn ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Danh muïc haøng hoùa Maõ HH FDD01 CPU01 CPU02 HDD01 HDD02 RAM01 RAM02 SPK01 Teân HH OÅ ñóa meàm Mitsumi CPU PIII – 1.8 GB CPU PIV – 2.2 GB HDD 4,3 QUANTUM HDD 20.4 SEAGATE 128 MB DIM SDRAM 256 MB DIM SDRAM NICOLE SD 688 Ñôn giaù 12 130 192 55 70 34 69 20

Thoáng keâ Maõ HH Toång thaønh tieàn FDD01 CPU01 CPU02 HDD01 HDD02 RAM01 RAM02 SPK01
Trung Taâm Tin Hoïc ÑH Khoa Hoïc Töï Nhieân

Baøi taäp moân Tin hoïc vaên phoøng (Excel)

2
3. Laäp baûng tính sau laáy teân laø NhapXuat.xls
Cty THHH Thaønh Ñaït 220 - Nguyeãn Hueä - Q1 - Tp.HCM -----

Baûng Theo Doõi Xuaát vaø Nhaäp Haøng Hoùa
Maët Haøng Teân Haøng Haøng Nhaäp Soá Ñôn Giaù Löôïng (USD) 100 200 50 500 1,000 100 50 10...