Malachim

קרב קרקר
קרב קרקר הוא קרב שהתרחש בשנת 853 לפנה"ס, ליד העיר קרקר שבצפון מערב סוריה.   השתתפו בו שלמנאסר השלישי וברית של 12 מלכים מקומיים שקיוו להדוף את התרחבות האימפריה האשורית לכיוון מערב.
הקרב מתואר באובליסק השחור ובמונולית מכורח.   באחרון מספר שלמנאסר כיצד יצא מנינוה ביום ה-14 לחודש איירו, חצה את הפרת והחידקל, אסף מס ממספר ערים, החשובה שבהן חאלב. אחר חאלב נתקל בהתנגדות ראשונית מצד מלך חמת, אירחולני, אך ניצח אותו. משם המשיך דרומה לעיר קרקר. בחצותו אותה, פגש בקואליציה של 12 המלכים. שלמנאסר תיאר את הקרב כך:
המונוליט מכורח:
      • "לחמתי איתם בכוח הרם שנתן לי האל אשור, בכלי הנשק האדירים שנתן לי האל נרגל...הנחלתי להם מפלה...הכיתי בחרב 14,000 בלוחמיהם...הפלתי עליהם סופה. השלכתי את גוויותיהם ומלאתי את פני המישור...(שהיה) צר מידי לתת לנשמותיהם לרדת לשאול"
      • "במצוות אשור, האדון הרם, אדוני, איתם עשיתי מלחמה. הרס בהם שרעתי. מרכבותיהם, כרכרות מלחמתם, מכשירי מלחמתם לקחתי מהם. 20,500 מלוחמיהם עם חצים הרגתי"
למרות הכתוב במקורות, ככל הנראה מלך אשור לא הצליח לנצח את הברית, עניין זה בא לידי ביטוי בכך שלאחר הקרב הוא חזר לארצו ולא המשיך במסע כיבושיו (שהתחדש רק 4 שנים מאוחר יותר).

המונוליט מכורח מתאר את סדר גודל הכוחות:
  1. הדדעזר מארם דמשק עם 1200 מרכבות, 1200 פרשים ו-20 אלף רגלים.
  2. אירחולני מחמת עם 700 מרכבות, 700 פרשים ועשרת אלפים רגלים.
  3. אחאב מממלכת ישראל עם 2000 מרכבות ו-10 אלף רגלים.
  4. מלך גבל עם 500 רגלים.
  5. מלך מצרים עם אלף רגלים.
  6. מלך ערקה עם 10 מרכבות ועשרת אלפים רגלים.
  7. מתינו-בעיל מארווד עם 200 רגלים.
  8. מלך אוסנו עם 200 רגלים.
  9. אדונו-בעיל משיאנה עם 30 מרכבות ואלף (או עשרת אלפים) רגלים.
10. גינדיבו הערבי עם אלף גמלים.
11. בעשא 'בן רחוב' מהר אמנה.
סה"כ 3940 מרכבות, 1900 פרשים, 1000 גמלים וכ-53 אלף רגלים. המקורות העתיקים נוטים להפריז במספרים וככל הנראה מספר הלוחמים ומהרכבות הוא כרבע מהמצוין.
כפי שניתן לראות הברית כללה 11 מלכים ולא 12 כפי שנכתב במונוליט מכורח, אך הסיבה לכך אינה ידועה. יתכן שהסופר האשורי החליט לעגל את המספר, אך כאמור הסיבה אינה ידועה.
לקרב זה היו 2 השפעות:
  1. התפשטותה של אשור למערב נבלמה למשך מאה...