Macroeconomics

Makroøkonomi
Hjemmeopgave 1
1. oktober 2009
HA – 308
Jimmy P.M. Vo
Opgave 1:
1.
Find data for:
a. BNP (i 2000-priser, kædede værdier). Hint: søg under “Nationalregnskab,betalings- og kapitalbalance”.
b. Arbejdsløshed (arbejdsløse i procent af arbejdsstyrken).
c. Inflation (den procentvise ændring i forbrugerprisindekset)
Vha. Danmarks Statistik er fundet disse data for udviklingen i BNP (i 2000 – priser, kædede værdier), for arbejdsløshed (i procent af arbejdsstyrken) og inflation (i den procentvise ændring i forbrugerprisindekset) i årene 1996 – 2006:
De følgende tre grafer, beskriver udviklingen i henholdsvis BNP, arbejdsløshed og inflation i Danmark i årene 1996 – 2006, baseret på de fundne data.
{draw:frame}

{draw:frame}
{draw:frame}
Opgave 2:
Vi bliver i denne opgave stillet med følgende oplysninger:
Z= C+ I+ G
{draw:frame} {draw:frame}
Y= BNP
T= fast skatter
t= Skatterate
{draw:frame} {draw:frame} =autonome forbrug
{draw:frame} {draw:frame} = marginal forbrugstilbøjelighed
1.
_Forklar forbrugsfunktionen. Hvordan påvirkes det private forbrug af stigninger i c0, c1 og T?_
Forbrugsfunktionen er sammensat af en autonom del og en indkomstafhængig del. C0 beskriver den del af forbruget, som ikke er afhængig af indkomsten og C1, beskriver den marginale ændring i forbruget, når indkomsten stiger med en enhed.
Den resterende del af forbrugsfunktionen, beskriver indkomsten uden skatter/transfereringer. Privatforbrugets påvirkning er forskellig, afhængig af hvilken variabel der stiger. En stigning i C0 øger forbruget, fordi det betyder en ændring i minimumsforbruget. En stigning i C1, vil medføre en stigning i privatforbruget, fordi forbrugeren har til hensigt at forbruge procentvis større mængde af sin indkomst.
En stigning i (T) skat, vil mindske forbruget, fordi det mindsker forbrugerens rådighedsbeløb.
2.
_Opstil et udtryk for det offentlige budget, S0. Hvordan afhænger S0...