Inventari

►Menaxhimin e inventarit

Vleresoni me kujdes inventarin tuaj. Te beni blerje shume te medha apo shume te vogla, tipin apo madhesine e gabuar, mund t’ju coje shume shpejt ne probleme financiare. Ne fakt, nuk do shume kohe per zbardhjen   e invenatrit,   madje nuk duhet shume as per klientet qe te rezultojne te pakenaqur me zgjedhjen tuaj (ose me mungesen e zgjedhjes se tyre), dhe ta transferojne bisnesin e tyre diku tjeter.

Ne ndihme te parandalimit te ketyre problemeve dhe per te maksimizuar perfitimet tuaja, vendosni nje sistem te menaxhimit dhe kontrollit te inventareve qe:
- te theksoje nivelin ideal te inventareve tuaja.
- te vendose politikat dhe strategjite e blerjes se inventareve
- t’ju informoje juve ne kohe reale per gjendjen reale te inventareve.

►Percaktimi i nivelit ideal te inventareve

Mos beni blerje me teper se sa mund te perballoni ose ju mund te gjendeni perpara problemeve te cash- flow ne te ardhmen.

Pjesa e pare e vendosjes se nje sistemi kontrolli dhe menaxhimi te inventareve kerkon paraprakisht percaktimin e nivelit ideal te inventareve. Inventaret duhen mbajtur ne nivelin e duhur dhe ne kohen e duhur, ndryshe production efficiencies will erode, si ne rastin e nje sherbimi apo bisnesi qe shfrytezon punen e dores, ose shitjet mund te plummet si ne rastin e nje   bisnesi shitjeje me shumice apo me pakice.
Gjisthesesi gjetja e nivelit te duhur me lehte thuhet sesa behet. Per ta bere kete duhet te konsideroni faktore te tille se p.sh
- sa kapital eshte ne dispozicion te inventareve te blerjes?
- sa kerkesa konsumatore dhe te cfare lloji ekzistojne ne treg dhe ne cfare menyre keto do te ndikojne ne projeksionet e shitjeve?
- sa inventare keni shitur ne te shkuaren?
- cilat jane mesataret e industrise per llojin e bisnesit tuaj?
- cilat dhe sa jane carring costs ne inventarin tuaj, dhe si rriten ato ndersa rriten nivelet e inventareve?
- a mundet qe zbritjet sasiore te kursejne leket tuaja ne nje periudhe afatgjate?
- sa...

Similar Essays