Experience

[pic]FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT
-IS 110-
KERJA KURSUS BERKUMPULAN
CTU 151-TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
“Group: isd2ia”

Disediakan Untuk   :- Dr. Russanani @ Asiah Binti Hassan

Disediakan Oleh     :- Mohamad Firdaus Bin Daharin (2009417014)

                                  :- Khairul Azmi Bin Abdul Majid (2009222944)

Tajuk                         :- Faktor-Faktor Kelemahan dan Kejatuhan Tamadun

Tarikh Hantar         :- 28 Mac 2010

ISI KANDUNGAN

|PERKARA                                                                                                     |MUKA SURAT                         |
|PENGHARGAAN                                                                                                 |       1                           |
|PENGENALAN                                                                                                 |       2                           |
|FAKTOR-FAKTOR KELEMAHAN DAN KEJATUHAN TAMADUN                                                               |                                   |
|                                                                                                           |3-8                               |
|KESIMPULAN                                                                                                 |     9                             |
|RUJUKAN                                                                                                     |     10                             |

PENGHARGAAN….

Alhamdulillah, syukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurniaNya dapat kami berdua menyiapkan kerja kursus ini dengan sempurnanya. Setinggi-tinggi penghargaan juga kepada pensyarah CTU 151 kami iaitu Dr. Russanani @ Asia Binti Hassan yang telah banyak memberikan tunjuk ajar dan bimbingan kepada kami dalam menyiapkan tugasan ini. Tidak lupa juga kepada kedua ibubapa kami yang banyak memberikan sokongan dan kawan-kawan yang membantu kami secara langsung atau tidak langsung...