Ebrd

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA ČAČAK

SEMINARSKI   RAD

MEĐUNARODNA EKONOMIJA I FINANSIJE

TEMA :   EVROPSKA   BANKA   ZA   OBNOVU   I   RAZVOJ   -   EBRD

VLADAN VLAJIĆ             MENTOR
Br.indeksa XII-6/05                     Prof.dr   Radosav Aničić

PETROVAC   2007

S a d r ž a j
1. Uvod – O EBRD 3
2. Srbija i Evropska Banka za obnovu i razvoj 4
 
  4
2.1. Realizacija prethodne strategije za zemlju
2.2. Strateški prioriteti banke za naredne dve godine 6
2.2.1. Ključni tranzicioni izazovi 7
3. Projekti EBRD u Srbiji 7
3.1. Potpisana angažovana sredstva EBRD-a u Srbiji, na dan 31. decembra 2006 8
3.2. Budući projekti EBRD-a u Srbiji, na dan 31. decembra 2006 13
Zaključak 14
Literatura 15


U V O D
O EVROPSKOJ BANCI ZA OBNOVU I RAZVOJ

Evropska banka za obnovu i razvoj (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD), osnovana je maja 1990. godine. Sedište Evropske banke za obnovu i razvoj je u Londonu.
Cilj osnivanja Evropske banke za obnovu i razvoj je da se zemlje Centralne i Istočne Evrope uključe u međunarodnu ekonomiju, uz jačanje demokratskih institucija, poštovanje ljudskih prava i očuvanje životne sredine.
Banka ima 61 članicu, uključujući i institucije Evropsku uniju i Evropsku Investicionu banku. 1)
Najviši organ Banke je Odbor guvernera koji se sastoji od po jednog predstavnika svake članice. Predstavnik Srbije u Odboru guvernera od 2004. do kraja 2006. godine bio je ministar finansija g-din Mlađan Dinkić, nakon ostavke na mesto ministra finansija g-dina Dinkića naš predstavnik u Odboru guvernera je koordinator za ministarstvo finansija gospodin Milan Parivodić. Odbor guvernera bira na period od tri godine Odbor direktora, koji se sastoji od 23 člana. Odbor direktora je najvažniji organ pošto odlučuje o strategiji Banke budžetu i poslovanju.
Predsednika bira Odbor guvernera na period od četiri godine, a potpredsednika bira Odbor...

Similar Essays