Dance Abaout Anything

Räkna med dans!

– om måluppfyllelse i matematik med dansen som medel

2.   Inledning

Vi är intresserade av att ta reda på hur dansen kan användas som ett medel i matematikundervisningen för att nå målen i kursplanen för matematik för årskurs 9. Det känns relevant för oss att utforska detta område inför vår kommande yrkesroll som danslärare då vi kommer att ställas inför olika krav och samarbeten med lärare i andra ämnen än vårt eget. Utöver att arbeta med dans som eget ämne kommer vi troligtvis att uppleva arbetsformer där dansen används som ett medel för att nå kunskap inom andra ämnen. Kunskap och kompetens om dansen som medel utgör därför en viktig del i vår kommande yrkesroll. Att vårt val föll på matematik som ämne är en följd av att dans och matematik idag arbetas med på ett integrerat sätt vid många skolor. Vi tror att det finns många vägar för elever att nå kunskap i ämnet matematik och olika vägar för att nå målen i kursplanen. Vår uppfattning är att estetiska lärprocesser i allmänhet och dans som verktyg i synnerhet kan bidra till att stimulera lärandet i matematik och att genom att använda en kreativ process i lärandet utveckla elevernas kunskap ytterligare. Vi anser att skolan skall kunna erbjuda flera metoder i matematikundervisning och att matematiken skall bli ett levande ämne i skolan där eleverna får utöva ämnet praktiskt. Det tror vi stärker dem i deras lärande.

3. Syfte och frågeställningar

Syfte: Vårt syfte är att ta reda på matematiklärare, danslärare och elevers uppfattningar kring arbete med dansmatte.

Frågeställningar

    - Hur integreras dans och matematik i dansmatte?

    - Vad är elevernas reaktioner på dansmatte?

    - Hur upplever matematik- och danslärarna dansmatten och att den utvecklar eleverna i deras matematiska lärande?

Etiska överväganden

4. Bakgrund

4.a Dansmatte

4.b Matematik

Om ämnets syfte och roll i utbildningen skrivs så här i kursplanen för matematik för grundskolan:...